ALGEMENE BEPALINGEN

ZON- EN FEESTDAGEN

De sportschool is gesloten op dagen die door de directie zijn vastgesteld.

SCHADE

Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw van het instituut door de cursist(en) is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid, waarvoor de cursist verzekerd dient te zijn nadat de cursusovereenkomst getekend is.

VERANTWOORDELIJKHEID

Personen die de cursusovereenkomst / algemene bepalingen voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor de financiële consequenties verbonden aan de cursusperiode en het in deze overeenkomst daaraan gestelde.

WANGEDRAG 

Cursisten die zich schuldig maken aan wangedrag, drugs of alcohol gebruiken of de goede naam en eer van de eigenaar en/of instituut in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de sportschool worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.

 

REGLEMENT VAN ORDE

 

  1. Alle cursisten dragen er zorg voor tijdens hun lessen in schone kleding, een schoon lichaam, handdoek en verzorgde haardracht in het instituut aanwezig te zijn.
  2. Uitgezonderd in de bar/lounge is het verboden in alle andere afdelingen schoeisel te dragen, anders dan voorgeschreven.
  3. Voorgeschreven schoeisel is schoeisel dat uitsluitend voor zaalsporten gebruikt en geschikt is.
  4. Cursisten hebben zich binnen en buiten het instituut te gedragen als waardige sportlieden, zich niet in te laten met aangelegenheden die hun goede naam en eer of die van het instituut en de ondernemer kunnen schaden.
  5. Het is de cursist in het voormelde instituut verboden een andere sportkleding, ontwerp of uitmonstering te dragen dan in de voorgeschreven of in het algemeen gebruikelijk is.
  6. Zolang een cursist nog cursusgeld is verschuldigd ook al heeft men te kennen te geven het abonnement te willen beëindigen c.q. niet te willen continueren, loopt de tijdsduur van de cursus stilzwijgend door met de gestelde opzegtermijn van 1 maand en verplicht men zich de lopende periode te voldoen. Je kunt alleen schriftelijk opzeggen voor de 1ste van de maand per mail op info@back2basic-didam.nl