CURSUSOVEREENKOMST

STATUS

Back 2 Basic is een niet gesubsidieerd particulier instituut voor recreatie en sport, opgericht op 1 juni 2021 en ingeschreven bij K.v.K te Doetinchem onder nummer 83104453.

 

BEVOEGDHEDEN

Back 2 Basic heeft een administratieve taak en treed op, voor zover noodzakelijk, als gemachtigde voor en namens de in het instituut werkzame personen.

 

CURSISTEN

Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met Back 2 Basic en men is cursist op de datum van inschrijving voor de minimale tijdsduur van 1 cursusmaand.

 

  1. Bij het niet continueren van deze overeenkomst geldt een opzegtermijn van 1 maand die in één keer voldaan dient te worden.
  2. Alleen schriftelijke opzeggingen gelden en dienen voor de 1ste van de maand zijn ingediend per mail op info@back2basic-didam.nl

 

AANSPRAKELIJKHEID

Back2Basic is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of blessures/ongevallen die de cursist eventueel zou kunnen overkomen.

 

CURSUSGELDEN LEDEN

Cursusgelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd, waarvan aankondiging voor de cursisten via de publicatieborden in het instituut komt.

BETALINGEN

Betalingen geschieden via automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming dat wij Back2Basic doorlopende incasso-opdrachten sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven. We zullen de contributie de 1ste van de maand afschrijven.

HERINNERINGEN – INCASSO

Bij het niet kunnen vorderen van de automatische incasso verzoeken wij u om binnen 7 werkdagen de verschuldigde contributie over te boeken naar ons rekeningnummer. Mocht u de verschuldigde contributie niet overmaken zullen wij dit uitbesteden aan derden en de bijkomende kosten hiervan zullen voor rekening van u zijn. Ook als u de afschrijving/automatische incasso terugboekt wordt u verzocht om het verschuldigde contributie binnen 7 werkdagen naar ons over te maken. Mocht u hiervan in gebreke blijven zijn wij genoodzaakt om dit uitbesteden aan derden en de hierdoor gemaakte extra kosten zullen voor uw rekening komen. Hetzij de eventuele binnen en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de verschuldigde contributie.